Regulamin Serwisu Topshopping

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu zamieszczonego pod adresem http://sklep.topshopping.pl/ oraz zasady świadczenia usług pośrednictwa przez spółkę Top Shopping sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami a Kontrahentem.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców.
 3. Top Shopping sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad w innych regulaminach.
 4. Chcąc skorzystać z Usługi konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2.
DEFINICJE

 1. Top Shopping sp. z o.o. – Top Shopping spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-300, ul. Sportowa 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000704914, NIP: 839-27-88-836, Regon: 771516130, kapitał zakładowy 8.235.000 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem sklep@topshopping.pl
 2. Kup teraz – bezpłatna usługa oferowana w ramach Serwisu Topshopping polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, pozwalającego zawrzeć Użytkownikom umowę sprzedaży Towaru z Kontrahentem.
 3. Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi „Kup Teraz” dokonuje lub dokonał zakupu Towarów oferowanych przez Kontrahenta, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Konto – usługa świadczona przez Top Shopping sp. z o.o. drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie Topshopping ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży Towaru w Serwisie Topshopping.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis Topshopping – prowadzony przez spółkę Top Shopping sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem internetowym http://sklep.topshopping.pl/. serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Kontrahentów, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.
 7. Kontrahent – przedsiębiorca prezentujący Towar w Serwisie Topshopping, współpracujący mający podpisaną umowę o współpracę z Top Shopping sp. z o.o.
 8. Towar – produkt przeznaczony do zakupu przez Użytkowników w Serwisie Topshopping.
 9. Konsument - Kupujący, który jako osoba fizyczna zawiera za pośrednictwem Serwisu Topshopping umowę sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Topshopping.
 11. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za kupione Towary.
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie Topshopping zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Top Shopping sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.
 13. Operator Płatności - PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531, o kapitale zakładowym wynoszącym 4,201,500 zł., będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, w Serwisie Topshopping, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

§ 3.
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU TOPSHOPPING

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu Topshopping jest posiadanie komputera lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej obsługującej protokół https oraz javascript.
 2. Top Shopping sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży Towarów Kontrahentów. Top Shopping sp. z o.o. nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie. Top Shopping sp. z o.o. prezentuje w Serwisie Topshopping Towary Kontrahentów oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Kontrahentem w ramach usługi „Kup Teraz”.
 3. Serwis Topshopping pozwala Użytkownikowi m.in. na: a) przeglądanie Towarów oraz zapoznawanie się z informacjami o nich, b) zamieszczanie opinii dotyczących Towarów, c) zakup Towaru w ramach usługi „Kup Teraz, d) dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Topshopping, w tym dostęp do historii zamówień.
 4. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Topshopping pochodzą od Kontrahentów. Top Shopping sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie Topshopping informacje były aktualne. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego oferta pochodzi.
 5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem odbywa się na warunkach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Top Shopping sp. z o.o. nie odpowiada: a) za realizację dostawy Towaru oraz przebieg transakcji, b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży, c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Kontrahenta, d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Kontrahentów.
 7. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Kontrahenta, Kontrahent będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Topshopping.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny byłoby uznane za niezgodne z prawem lub mogłoby zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

§ 4.
REJESTRACJA

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu Topshopping bez dokonywania rejestracji lub po jej dokonaniu.
 2. Do rejestracji w Serwisie Topshopping konieczne jest podanie prawdziwych danych Użytkownika.
 3. Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika przy rejestracji danymi innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi lub danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Top Shopping sp. z o.o.
 4. Dokonanie rejestracji zostanie potwierdzone wiadomością e–mail wysłaną na adres wskazany przy rejestracji.
 5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Top shopping sp. z o.o. o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji zgodnie z puntem 4 powyżej.
 6. Zarejestrowanemu Użytkownikowi udostępnia się Konto, za pośrednictwem którego możliwe jest m. in. monitorowanie historii zamówień.

 

§ 5.
OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Topshopping opinii odnoszących się m.in. do Towaru oferowanego przez Kontrahenta czy też przebiegu transakcji.
 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich opinii.
 3. Wypowiedzi wystawiane na widok publiczny nie mogą być niezgodne z prawem lub naruszać dobrych obyczajów, czy też praw osób trzecich. Wypowiedzi te nie mogą również zawierać treści nieprawdziwych.
 4. Przed dodaniem Opinii Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia oraz adresu e–mail. Użytkownik nie ma obowiązku podania tych danych, jednak będzie to równoznaczne z odmową zarejestrowania Użytkownika.
 5. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Top Shopping sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Top Shopping sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź ta jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 6
ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

 1. Zapłata za zamówione Towary odbywa się za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Serwis Topshopping po dokonaniu płatności przekazuje Kontrahentowi zamówienie celem jego realizacji.
 3. Dostawa odbywa się na zasadach określonych przez Kontrahenta w jego regulaminie.
 4. Top Shopping sp. z o.o. nie odpowiada za realizację dostawy Towaru.

 

§ 7.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Top Shopping sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Topshopping.
 2. Użytkownik powinien zgłosić usterki w funkcjonowaniu Serwisu Topshopping, zaś Top Shopping sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia usterek w możliwie najszybszym czasie.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Topshopping.
 4. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Top Shopping sp. z o.o. ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@topshopping.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Top Shopping sp. z o.o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Top Shopping sp. z o.o. prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 7. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 8. Top Shopping sp. z o.o. zastrzega, że reklamacje dotyczące Towarów nabytych od Kontrahentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, jak również procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Kontrahenta, od którego Towar pochodzi.

 

§ 8.
ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Top Shopping sp. z o.o. w ramach Konta w Serwisie Topshopping świadczy usługi bezterminowo. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może jednak nastąpić w każdym czasie.
 2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres: ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia.
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Top Shopping sp. z o.o. w trybie natychmiastowym gdy:
    a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,
    b) działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Top Shopping sp. z o.o. lub w inny sposób istotnie szkodzą Top Shopping sp. z o.o.,
    c) Top Shopping sp. z o.o. zakończy działalność Serwisu Topshopping.

 

§ 9.
OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników korzystających z Serwisu Topshopping jest Top Shopping sp. z o.o.
 2. Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zakupów Towarów jest także Operator Płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności. Operator Płatności jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z zapłatą przez Użytkownika za zakupiony Towar.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i imienia i nazwiska stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Top Shopping sp. z o.o. w celach umożliwienia Użytkownikom zakupu Towarów przez Serwis Topshopping.
 5. Top Shopping sp. z o.o. realizacje uprawnienia Użytkowników wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Użytkownik może wykonać powyższe składając właściwe żądanie do Top Shopping sp. z o.o.
 6. Top Shopping sp. z o.o. zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, mogą być także przekazywane trzecim stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Top Shopping sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług, wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 8. Top Shopping sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników pozyskane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Topshopping w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą również do zbierania informacji potrzebnych do dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie Topshopping.
 9. Top Shopping sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Top Shopping używane są pliki „cookies”, Użytkownik w każdej chwili może zablokować generowania plików „cookies” poprzez zmiany konfiguracji w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik wyłączy możliwość zapisywania plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Topshopping może być utrudnione.

 

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. TopShopping sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje nie wcześniej niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Topshopping oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach drogą poczty elektronicznej do Użytkowników.
 3. Użytkownikowi, który nie zaakceptuje zmiany regulaminu przysługuje prawo określone w punktach 1 i 2 powyżej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Top Shopping sp. z o.o.
 6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz wobec Użytkowników będących konsumentami nie znajduje zastosowania zapis punktu 5 powyżej.